Öne Çıkanlar odatv acemoğlu ethem Deccalin imparatorluğu 4 haziran 1876

Yayılmacılık... Filistin’den GAP’a, GAP’tan Ege’ye!

Yayılmacılık... Filistin’den GAP’a, GAP’tan Ege’ye!

 Ha­tır­lar­sı­nız, bun­dan 2-3 ay ön­ce­sin­de, “ba­şı kip­pa­lı adam­lar”ın Ege ci­va­rın­da, özel­lik­le de Ma­ni­sa ek­sen­li ara­zi­ler­de “tu­rist” kı­lı­ğın­da do­laş­tık­la­rı­nı yaz­mış ve sor­muş­tum:

“Bu adam­lar, bu­ra­lar­da ne arı­yor?”

Sor­muş­tum;

Çün­kü Ma­ni­sa ek­sen­li top­rak­lar­da, öte­den be­ri “ha­zi­ne” bu­lun­du­ğu söy­le­ni­yor­du!

“Kre­züs”ün ha­zi­ne­le­rin­den, ya­ni “Ka­run Ha­zi­ne­le­ri”nden söz edi­li­yor­du...

İd­di­ala­ra gö­re;

İş­te bu ha­zi­ne “Sart Ha­ra­be­le­ri” ci­va­rın­da ve­ya “Bin Te­pe­ler” mev­ki­in­de bu­lu­nu­yor­du!

Ta­biî;

Ba­zı “me­zar”lar­dan “küp do­lu­su al­tın­lar” çı­ka­rıl­dı­ğı şa­yi­ala­rı da, “ha­zi­ne av­cı­la­rı”nın il­gi­si­ni bu böl­ge­ye sev­ket­miş­ti!

Ço­cuk­lu­ğum­dan bu ya­na duy­du­ğum bu hi­kâ­ye­ler ile “ba­şı kip­pa­lı adam­lar”ın Ege’de do­laş­tık­la­rı ha­ber­le­ri­ni bir­leş­ti­rin­ce, gay­rı ih­ti­ya­ri sor­muş­tum:

“Aca­ba on­lar da mı ha­zi­ne arı­yor?”

İş­te bu so­ru­yu sor­du­ğum­dan bu ya­na, ku­la­ğım “Ege’den ge­le­cek ha­ber­ler”dey­di!

Ha­ni, “ku­la­ğı ki­riş­te” de­ni­lir ya, iş­te böy­le bir “bek­len­ti” için­dey­dim!

Ana­mın eli­ni öp­mek, rah­met­li ba­ba­mın me­za­rı­nı zi­ya­ret et­mek için git­ti­ğim Sa­lih­li’de öğ­ren­dim ki, “ha­zi­ne av­cı­la­rı” boş dur­mu­yor!

De­ği­şik “kı­lık”lar ve çe­şit­li “kı­lıf”lar al­tın­da “araş­tır­ma”la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar!

Bu­nu öğ­re­nin­ce, Sa­lih­li ile Ak­hi­sar’ı bir­bi­ri­ne bağ­la­yan yol­da­ki “ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı”na ta­kıl­dı ka­fam.

Ne var ki;

“Bin Te­pe­ler”den bi­ri olan bir “te­pe­cik”, tam or­ta­sın­dan bö­lün­müş ol­ma­sı­na rağ­men, öy­le “Ha­zi­ne”yi an­dı­rır bir gö­rün­tü yok­tu!

Kim­bi­lir;

Bel­ki de, “cam­ba­za bak” nu­ma­ra­la­rı dö­nü­yor­dur!..

Ya­ni;

Bi­ri­le­ri; dik­kat­le­ri “Sart” ve “Bin Te­pe­ler” üze­ri­ne çe­ker­ken, “bir baş­ka yer”de ve “bam­baş­ka bir iş” bi­ti­ri­li­yor­dur!

KİM KA­PA­TI­YOR BU ARA­Zİ­LE­Rİ?

Bak­ma­yın, “bi­ti­ri­li­yor­dur” de­yip de “ih­ti­mal”den söz et­ti­ği­me...

Gör­dük­le­rim ve duy­duk­la­rım, “İs­ra­il ya­yıl­ma­cı­lı­ğı”nın Fi­lis­tin top­rak­la­rın­dan Sa­lih­li’ye ka­dar uzan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor!

Me­ğer;

“Ba­şı kip­pa­lı adam­lar” Ma­ni­sa ci­va­rın­da et­ra­fı “ko­la­çan” edip, “ha­zi­ne etü­dü” ya­par­ken, on­la­rın “yer­li uşak”la­rı da boş dur­ma­mış!

On­lar da;

Sa­lih­li ci­va­rın­da “ara­zi ka­pat­ma” işi­ne so­yun­muş­lar!

Şim­di­lik, sa­de­ce şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim ki; Sa­lih­li-Ala­şe­hir yo­lu üze­rin­de ve özel­lik­le de Sa­lih­li Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin ci­va­rın­da bu­lu­nan ara­zi­ler tek tek sa­tın alın­mış!

Alı­nan ara­zi­le­rin top­la­mı “4 bin dö­nüm” ci­va­rın­da!

Dö­nü­mü­ne ve­ri­len pa­ra da, ye­ri­ne gö­re “100-180 mil­yon” ara­sı!

Ya­ni; Bu­ra­da­ki ara­zi sa­hip­le­ri­ne öde­nen pa­ra “400-720 mil­yar” li­ra ci­va­rın­da!

İyi de;

Bu ka­dar pa­ra­yı ve­ren adam­lar “kim­ler” ve “amaç­la­rı” ne?

Bi­raz araş­tı­rın­ca öğ­ren­dim ki; bu adam­lar İs­tan­bul’dan gi­di­yor­lar ora­la­ra!..

Hem de;

“34 pla­ka­lı ye­şil Mer­ce­des’ler” ile!

Ha­zi­ran ayın­dan bu ya­na; bir ayak­la­rı İs­tan­bul’da ol­sa da, bir ayak­la­rı sü­rek­li Ege’dey­miş!

Sa­lih­li’ye git­tik­le­rin­de Ber­rak Otel’de ka­lı­yor­lar­mış!

HOL­LAN­DA­LI YA­HU­Dİ!

Ola­cak ya;

“300-400 dö­nüm” top­ra­ğı olan “du­yar­lı” bir va­tan­da­şa da “tek­lif” gö­tür­müş­ler.

So­ra­cak ol­muş:

“Ni­çin alı­yor­su­nuz bu top­rak­la­rı?.. Ne ya­pa­cak­sı­nız bu­ra­lar­da?”

Mu­ha­tap­la­rı, “ser” ve­rip, “sır” ver­me­yen cins­ten adam­lar!..

“Hık-mık” et­miş­ler!

İş­kil­len­miş...

“Bu iş­te bir bit ye­ni­ği var” de­yip, baş­la­mış araş­tır­ma­ya!..

Bir de ne gör­sün!??

Me­ğer “Türk” kim­li­ği ile “ara­zi” ka­pa­tan bu kel­li-fel­li adam­lar, mer­ke­zi Hol­lan­da’da olan, ba­şın­da da bir “Ya­hu­di”nin bu­lun­du­ğu fir­ma­nın “Tür­ki­ye tem­sil­ci­le­ri”, ya­ni “yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri” imiş­ler!..

Ha­di, da­ha açık ya­za­yım:

“Hol­lan­da­lı Ya­hu­di”nin asıl il­gi ala­nı Sa­lih­li-Ala­şe­hir ara­sın­da­ki So­ğan­lı Kö­yü ci­va­rıy­mış!

İşin ga­ri­bi;

Sa­tın al­dık­la­rı ba­zı ara­zi­ler de, “ta­rı­ma pek el­ve­riş­li de­ğil”miş!

O hal­de?!?

Bu işin al­tın­da bir “ça­pa­noğ­lu” var!..

Ama, ne?..

Aca­ba, o top­rak­lar­da bi­zim bil­me­di­ği­miz “bir şey” mi var?.. Yok­sa “vil­la” ya­pıp sa­ta­cak­lar mı “din­daş”la­rı­na?..

Me­se­lâ;

Bir “ta­til kö­yü” ya­pıp, “çö­rek­le­ne­cek”ler mi ora­lar­da?

Ma­lûm;

“Fi­lis­tin top­rak­la­rı”nda da böy­le böy­le kök sal­mış­lar­dı!

G.DOĞU TOP­RAK­LA­RI­NIN “İPO­TEK” DEĞE­Rİ YOK!

Bu ya­zı­la­rı­mın “Ya­hu­di kö­ken­li” va­tan­daş­la­rı “çok ra­hat­sız” et­ti­ği­nin far­kın­da­yım!..

Sağ­da-sol­da “ben­den şi­kâ­yet” et­tik­le­ri­ni de du­yu­yor, bi­li­yo­rum!..

Ne var ki;

Bu ül­ke­yi se­ven bi­ri ola­rak, Tür­ki­ye top­rak­la­rı­nın göz gö­re gö­re “iş­gal” edil­me­si­ne de göz yum­mam müm­kün de­ğil!

An­ka­ra’da­ki­ler ise;

Bir yan­dan “Bu top­rak­lar­dan, hiç kim­se bir ça­kıl ta­şı bi­le ko­pa­ra­maz” ede­bi­ya­tı ve uyu­şuk­lu­ğu için­de ku­lak­la­rı­nın üs­tü­ne ya­tar­ken, bir yan­dan da bu ül­ke top­rak­la­rı­nın “dö­nüm dö­nüm iş­gal” edil­me­si­ne göz yu­mu­yor­lar!

Fi­lan­ca köy­de dü­zen­le­nen “mev­lid me­ra­si­mi”nden ve­ya fi­lan­ca ev­de­ki “di­nî top­lan­tı”dan anın­da ha­ber­dar olup he­men “gö­zal­tı me­ka­niz­ma­sı”nı ha­re­ke­te ge­çi­ren ve in­san­la­rın geç­miş­le­ri­ni ıcı­ğı­na-cı­cı­ğı­na ka­dar sor­gu­la­yan “is­tih­ba­rat” ele­man­la­rı, her na­sıl olu­yor­sa, “si­yo­nist ya­yıl­ma­cı­lık”tan ha­ber­dar de­ğil!

Hay­ret bi şey!..

..............

Evet, hay­ret bi şey... Ama asıl “hay­ret” edil­me­si ge­re­ken ne, bi­li­yor mu­su­nuz?..

Gü­ney­do­ğu’da­ki top­rak­lar, “risk­li” sa­yıl­dı­ğın­dan, ar­tık ban­ka­lar ta­ra­fın­dan “ipo­tek” ola­rak ka­bul edil­mi­yor­muş!

Ya­ni;

Ban­ka­dan “kre­di” is­te­yen çift­çi, ken­di ara­zi­si­ni “ipo­tek” ola­rak gös­ter­di­ğin­de, ban­ka şöy­le kar­şı­lık ve­ri­yor­muş:

“Bu top­rak­la­rın ge­le­ce­ği risk­li!.. İpo­tek ola­rak ka­bul ede­me­yiz!”

Bu­nun an­la­mı ne­dir bi­li­yor mu­su­nuz?..

Bu­nun an­la­mı;

“Ver­di­ğim kre­di­yi öde­ye­mez­sen, ben de se­nin top­rak­la­rı­na el ko­ya­rım, ama ben­den ön­ce baş­ka bi­ri­le­ri el ko­ya­bi­lir bu top­rak­la­ra!”

De­mek­tir!..

Ben de­mi­yo­rum bu­nu... Bu ül­ke­yi yıl­lar­ca yurt­dı­şın­da “bü­yü­kel­çi” ola­rak tem­sil et­miş, şim­di emek­li ol­muş Ya­lım Eralp, in­ter­net­te­ki Ha­ber­türk si­te­sin­de di­yor!..

ŞA­RON’UN “KAN­LI EL”İNİ SIK­MA­DAN ÖN­CE!

Ben de di­yo­rum ki;

Bir sü­re son­ra, aca­ba Sa­lih­li’de­ki top­rak­lar da “ipo­tek” edil­me­ye de­ğer bu­lun­ma­ya­cak ka­dar “risk­li” mi sa­yı­la­cak?..

Ha­yır, “komp­lo te­ori­si” üret­mi­yo­rum... Göz­le­rim­le gör­dü­ğüm, ku­lak­la­rım­la duy­du­ğum bir ger­çe­ği ya­zı­yo­rum!..

Ve di­yo­rum ki;

Çe­şit­li “kı­lıf­lar” ve de­ği­şik “kı­lık­lar” al­tın­da, bu ül­ke top­rak­la­rı “adım adım iş­gal” edi­li­yor!

Si­yo­nist İs­ra­il’in, Fi­lis­tin top­rak­la­rın­da baş­la­yan “ya­yıl­ma­cı­lık” si­ya­se­ti, Gü­ney­do­ğu sı­nır­la­rı­nı aşıp, taa Ege’ye ka­dar uzan­mış!..

İş­te bu­nu söy­lü­yor ve ha­ber ve­ri­yo­rum, gö­ğüs­le­rin­de bir “yü­rek”, yü­rek­le­rin­de de “va­tan sev­gi­si” bu­lu­nan in­san­la­ra!

Da­ha ne ya­pa­yım?..

Eli­me si­lah alıp, da­ya­ya­mam ki “iş­gal­ci”le­rin al­nı­na!..

Be­nim si­la­hım, ka­le­mim!.. Si­la­hın gö­re­vi vur­mak, ka­le­min gö­re­vi yaz­mak!..

İş­te yaz­dım!

Ge­ri­si, Sab­ra ve Şa­til­la kat­li­am­la­rı­nın bir nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı “Ka­til Şa­ron”u kar­şı­la­ma­ya ve onun “kan­lı el”le­ri­ni sık­ma­ya ha­zır­la­nan “An­ka­ra”dakilere kal­mış!

Tabiî;

Göğüs­lerin­de yürek, yürek­lerin­de de “vatan sev­gisi” var­sa!..

Eğer yok­sa; Ört ki, ölem!..

-------------------------------

Hem suç­lu, hem güç­lü!

Hem “suç­lu”, hem de “güç­lü” de­dik­le­ri bu ol­sa ge­rek... Evet, İs­ra­il’den ve onun eli kan­lı Baş­ba­ka­nı Şa­ron’dan söz edi­yo­rum.

Şu hâ­le ba­kın; adam­lar, “kun­dak­ta­ki be­bek”le­ri bi­le kur­şun­lu­yor, res­men ve ale­nen “ci­na­yet” iş­li­yor ama BBC’nin, bu “kat­li­am”la­ra “ci­na­yet” ve­ya “vah­şet” de­me­si­ni ya­sak­la­tı­yor!

Or­ta­do­ğu’da res­men ve ale­nen “top­ye­kûn sa­vaş” sür­dü­rü­yor­lar ama, An­ka­ra’ya “ba­rış” mas­ke­siy­le ge­li­yor­lar! İşin ga­ri­bi, An­ka­ra’da­ki­lerde, “ku­zu pos­tu”na bü­rün­müş bu “vam­pir”le­re ku­cak açı­yor!

Ha­ni, sü­rek­li “mil­let­ten ko­puk” di­yo­ruz ya An­ka­ra için... İş­te bu­nun son ör­ne­ği Şa­ron’un zi­ya­re­ti!.. Mil­le­tin “ka­sap” de­di­ği­ne, An­ka­ra ku­cak açı­yor!

Ya­zık­lar ol­sun!

HASAN KARAKAYA,ABİ’NİN VEFATINA

İTHAFEN...

akit/7.8.2001 tarihli yazısı


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.